Mobile menu

Kind words from ProZ.com members

Testimonials and success stories from current ProZ.com paying members.Member testimonials


Find premium clients
For me everything changed after I became a paying member of ProZ.com... I cannot think of any other investment I have made in my business which has generated nearly as much income as the ProZ.com membership has.
ఈ సభ్యత్వము నాకు నిజంగా చాలా అమూల్యంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చాలా మంది మంచి క్లయింట్లను సంపాదించుకున్నాను
Initially, I doubted if my membership investment would represent a benefit. Well, I broke even after 2-3 months of becoming a member!
I would certainly recommend becoming a paying member at ProZ.com. I started with a free membership, but I have had much more work since I decided to invest in ProZ.com membership. Now I don't have any delay before quoting for a "private" job posting, I have access to the LWA of every outsourcer on the Blue Board, and I can meet fellow translators via the site or at a powwow.
I love ProZ.com and would not wish to loose any of the benefits and job offers that I enjoy receiving. So I am renewing the membership every year.
Большинство моих сегодняшних клиентов сами нашли меня через ProZ.com, а членство окупается за полдня работы — неплохая рентабельность, на мой взгляд. Инвестируйте в свой успех!
Rodion Shein
Rusya Federasyonu
I am extremely satisfied with Proz.com's services and it is thanks to this exceptional portal that I increased my turnover this year by 20%.
Soy miembro desde 2008, los logros a todo nivel fueron muchísimos, fundamentalmente utilizando las herramientas que nos brinda ProZ.com que busca perfeccionarse y jerarquizar así nuestra profesión.
While I have been part of the community for more than five years, I just became a member last month. I cannot believe how many contacts I have made since becoming a (paying) member... I have three new clients and these are some of the best clients I have ever had.
David Jessop
İspanya
Годовой членский взнос окупился после первого заказа.
Larissa B
Kanada
而 ProZ.com 所舉辦的網上虛擬會議,讓我們瞭解與世界各地的自由譯者之間差距,讓我們從自由譯者的角度去感受,重新思考工作流程,使之後合作更加密切。
Of all the annual investments Monica and I make, ProZ.com membership is arguably the most valuable. Every year, our membership generates new business contacts which result in tangible job opportunities... ProZ.com membership is a definite thumbs up!
Todd Field
Amerika Birleşik Devletleri
Thanks to ProZ.com for giving me great opportunities that I have never had before. I have learned a lot from both paying training courses and free virtual conferences, ProZ.com staff have been always wonderful supporters to me, the platform is easy to use and membership has boosted my SEO, the number of my clients and visitors is increasing dramatically.
Bu siteye ödediğim her kuruş helal-i hoş olsun ProZ.com'un artık bir sektör standartı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ProZ.com sertifikasyonu ciddiye alınan bir referans. Müşterilerin hemen hepsini proz.com aracılığı ile buldum. Ekip çok sağlam ve herhangi bir konuda anında cevap veriyorlar ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Emin Arı
Türkiye
ProZ.com membership is powerful, sound and simply the best.
Saleh Ayyub
Yeni Zelanda


Get and give professional advice
What I like most at ProZ.com is the relationship between the ProZ.com staff and us, the members. I felt that, while other sites are only after the money, you really care about us and about the way you can help us. This is very important.
xxxMihai Badea
Lüksemburg
ProZ.com is a new higher level society and new way of thinking for translators!
Bır de 10 yıllık üyelik ücreti olmasi gerekir. Onun daha avantajli bir fiyati vardi. Ben vakti zamaninda 10 yil için üye olmustum. Pek dogal olarak bunun fiyati senelik üyelige göre daha avantajli idi.
ATIL KAYHAN
Türkiye
The KudoZ section has become a regular part of my daily working routine. I can always count on it for useful information and interesting linguistic and cultural tidbits, as well as insights into my colleagues backgrounds and thought processes.
Heathcliff
Amerika Birleşik Devletleri
ProZ.com has acted as my guide. With my ProZ.com membership, I'm a happy, fully-fledged freelancer and I can safely say that I wouldn't be where I am today without the knowledge that I have gained from the site or the friendly community support network. Thank you!
Rebecca Hendry
Birleşik Krallık
This past year has been great. I woke up one morning deciding to go back to translating full time but I was not 100% sure that my decision was the right one. I left my "safe" English teaching job and recontacted my old clients. It didn't take long and I was soon back on track. Thanks to ProZ I have made contacts with new agencies around the world. I have met colleagues worldwide and found new friends... Words are my passion and this is the ideal job for me with growing children who love to see me around. My small office at home is not a lonely place at all and may I say I have never been happier. Thanks
Our common experiences as translators, the sharing of worries, doubts, questions in our forums regarding ONE TOPIC: TRANSLATION, all this has already created a warm, welcoming and caring community,
complete with powwows and special personal friendships.

Thanks for creating an inspiring place for us.
ProZ.com is not only our workplace, it's also a worldwide, developing community of people in translation business.
Gabor Kun
Macaristan
U vielmi mnohich vypadkach samaja pieršaja zamova, atrymanaja praz ProZ.com, bolš čym całkam pakryvaje hadavy ŭniosak.
This is simply the best, most comprehensive support network and best moderated web site I could wish for as a translator.
Anne Lee
Birleşik Krallık
In quite many cases, the very first order won via ProZ.com more than covers the annual membership dues.


Add enjoyment to your work
ProZ.com was my only way of being independent while waiting for working papers to come through (which they didn't in 3 years!)...After that, I just stick to it and I will remain to do so because it has since become my "workplace".
Nina Snoj
Slovenya
Na bazie dotychczasowego doświadczenia potwierdzam, że moja inwestycja w Proz.com opłaciła się i nadal się opłaca. Członkowstwo zapewnia wartościowe wsparcie dla prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nakierowanej głównie na realizację i dostarczanie przekładu językowego klientom oczekującym profesjonalnego poziomu współpracy i usług lingwistycznych o wysokiej jakości.
I've been paying ProZ.com membership for 3 years and it helped me a lot in finding new clients. Now I'm overwhelmed with jobs.
tastycomm
Belçika
考え方としては国内の翻訳会社だけではなく、広く世界の翻訳会社も対象に入れて自分を売り込むことが肝心です。そのために、一番良いのはProZ.comのメンバーになることだと思います
On a base of my experience to date I confirm that my investment in Proz.com was and still is profitable. The membership ensures valuable support for a business activity being lead by me, targeting mainly realization and provision of linguistic services to customers expecting the professional level of collaboration and linguistic services of high quality level.
ProZ.com membership paid off in the first month in my case.
ProZ.com is een hoogst betrouwbare referte
één bijzondere kwaliteitsmerk : met behulp van ProZ's Blue Board verifieer ik altijd de vertaling jobs, die op andere sites geplaatst worden...
Da membro pagante invece è possibile rispondere a tutti gli annunci e poi soprattutto leggere i commenti dei colleghi nella Blue Board.

Ho deciso di diventare membro per poter usufruire di tutto ciò che offre questo portale, nella speranza di fare molte esperienze!
No es un costo, es una inversión en tu profesión, tu trabajo, tu futuro. Seguro que otros colegas te darán una opinión similar.
ProZ.com is indispensable for two reasons:
1. The BlueBoard - where avoiding one bad payer will cover your subscription
2. The Translators' Directory - where clients go looking for translators.
Grand Merci! J'apprécie énormément l'aide que ProZ.com apporte aux traducteurs à travers le monde entier. Toutes mes félicitations et je vous exhorte à continuer votre excellent travail! Merci Infiniment!
Hamidou Ouédraogo
Burkina Faso
ProZ.com 总是在不断进步,这个网站让我最喜欢的地方就在于及时的回复和翻译工作的高效率。
谢谢 ProZ.com 团队为大家提供的这个很好的平台,以及他们对这个平台的不断改进!
I so much enjoy the Proz site and can hardly imagine life without it these days!
In 3 years as a Proz member I have got quite a lot of work through having a profile here. That's the keyword: p r o f i l e.
Tom in London
Birleşik Krallık